Правила видачі кредитних позик

ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»»

Ці Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – Правила) визначають організаційні засади надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» фінансових послуг з видачі на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів, на визначений строк і під процент, порядок укладення, оформлення і обліку договорів про надання фінансового кредиту та пов'язаних із цим документів, а також визначає порядок дій посадових осіб Товариства у зв'язку із наданням фінансових послуг.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про споживче кредитування», «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію», Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), іншими актами чинного законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг та цими Правилами.

Ці Правила є системою норм, які регулюють умови та порядок укладення та виконання договорів про надання фінансових послуг, укладених зі споживачами фінансових послуг, зберігання укладених договорів, порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг, порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг та відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких відноситься безпосередня робота з споживачами фінансових послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»» (далі – Товариство) є фінансовою установою – учасником ринку фінансових послуг та відповідно до чинного законодавства України надає кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту фізичним особам (далі – клієнт) на умовах, що передбачені договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Публічна пропозиція (Оферта)) (далі - Договір).

1.2. Товариство надає наступні види фінансових кредитів:

1.2.1. За строками:
1) короткострокові – укладені на строк до одного місяця;
2) довгострокові – укладені на строк від 1 місяця до 36 місяців;

1.2.2. За цільовим призначенням:
1) власні потреби;

1.2.3. За порядком видачі:
1)видача однією сумою;
2)видача частинами (за домовленістю сторін);

1.2.4 За типом процентної ставки:
1) фіксована – (даний тип процентної ставки застосовується як до короткострокових так і до довгострокових фінансових кредитів).
2) змінювана – (даний тип процентної ставки може застосовуватися лише до довгострокових фінансових кредитів).

1.2.5 За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:
1) зі сплатою процентів і основної суми фінансового кредиту у строк, вказаний в договорі;

1.2.6 За видами забезпечення виконання зобов'язань:
1) бланкові (без забезпечення).
2) із забезпеченням (порука, застава, інші види забезпечення, передбачені законодавством) – даний вид забезпечення може застосовуватися лише до довгострокових фінансових кредитів.

1.3. Основними принципами надання Товариством фінансових послуг є:
- законність – надання фінансових кредитів виключно у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством для такого виду фінансових послуг;
- добровільність – ніхто не може бути примушений до укладення договору про надання фінансових послуг із Товариством, клієнти мають самостійно, свідомо та добровільно вступити у правовідносини із Товариством, що відповідає їх волевиявленню;
- прозорість – Товариство надає відповідні фінансові послуги лише після здійснення ідентифікації особи клієнта та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- унітарність – споживач фінансових послуг Товариства не зобов'язаний укладати будь-які інші договори із Товариством для отримання кредиту, якщо це не вимагається чинним законодавством, не випливає із суті надання фінансового кредиту або не передує йому.
При проведенні господарської діяльності з надання фінансових послуг, Товариство виходить з необхідності забезпечення захисту та поєднання інтересів Товариства, його учасників та споживачів послуг Товариства.

1.4. Позика у вигляді фінансового кредиту надається Товариством на підставі Договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статей 10-11, 15, 18-19 Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про споживче кредитування», ст.11 Закону України «Про електронну комерцію», статей 203, 207, 639, 1047, 1055 Цивільного кодексу України, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг, та положенням цих Правил.

1.5. Позика у вигляді фінансового кредиту надається виключно у національній валюті України – гривні.

1.6. У цих Правилах терміни вживаються в наступних значеннях:
Фінансовий кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності, що передбачені Договором. Фінансовий кредит надається шляхом безготівкового переказу грошових коштів у національній валюті України на рахунок банківської платіжної картки клієнта.
Товариство/Кредитодавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»» (код ЄДРПОУ 41602157), відокремлені підрозділи Товариства (у разі їх створення) та, у необхідних випадках, посадові особи Товариства, уповноважені на вчинення певних окремих дій або комплексу дій від імені Товариства.
Сайт Товариства/Сайт – веб-сайт Товариства https://oncredit.ua/.
Клієнт/споживач фінансових послуг/позичальник - фізична особа, яка звернулась до Товариства з метою отримання фінансового кредиту та якій, відповідно до вимог внутрішньої кредитної політики Товариства, може бути наданий фінансовий кредит та/або отримала фінансовий кредит.
Для укладання Договору фізична особа повинна:
- мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;
- бути громадянином України;
- мати вік від 18 років до 70 років;
- мати зареєстроване місце проживання на території України;
- діяти від власного імені, з власних інтересів, не отримувати фінансовий кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача або кінцевого бенефіціарного власника).
Договір - домовленість Позичальника та Товариства, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір може бути укладений у будь-якій формі, в тому числі в електронному вигляді.
Заявка-приєднання/Заявка – документ встановленої форми, який виражає намір клієнта отримати фінансовий кредит, та містить істотні та інші умови договору, є акцептом Публічної пропозиції (Оферти), та є невідємною частиною Договору.
Ліміт суми короткострокового фінансового кредиту – грошові кошти в розмірі від 100,00 гривень до 15 000,00 гривень, які Товариство може надати на умовах фінансового кредиту, визначених Договором.
Ліміт суми довгострокового фінансового кредиту - грошові кошти в розмірі від 15 000,00 гривень до 1 000 000,00 гривень, які Товариство може надати на умовах фінансового кредиту, визначених Договором.
Особиста сторінка (особистий кабінет) – сукупність захищених сторінок, що формуються клієнту в момент його реєстрації на Сайті (особистий розділ клієнта), за допомогою якого клієнт здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ до Особистої сторінки здійснюється клієнтом шляхом введення Логіна і Пароля на Сайті Товариства.
Логін – унікальна комбінація літер та/або цифр, необхідна для авторизації та ідентифікації клієнта. Цю комбінацію клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «логін» при вході до Особистої сторінки. Клієнт несе персональну відповідальність за збереженість Логіну.
Пароль – унікальна комбінація літер та/або цифр, що встановлюється клієнтом при заповненні анкети на Сайті з метою реєстрації. Цю комбінацію клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до Особистої сторінки. Клієнт несе персональну відповідальність за збереженість Пароля.
Заборгованість – сума фінансового кредиту, а також нараховані, але не сплачені, проценти за користування фінансовим кредитом та неустойка (штраф та/або пеня - у разі порушення зобов'язань за Договором).
Посадові особи Товариства - керівник Товариства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління Товариства відповідно до статуту та інших внутрішніх документів.
Телефонний номер клієнта - власний мобільний номер клієнта, який зазначається в анкеті при реєстрації на Сайті або особистому звернені клієнта до Товариства, і використовується Товариством як один із способів ідентифікації клієнта, а також як контактний засіб зв'язку.
Код підтвердження договору – унікальна комбінація літер та/або цифр, яка використовується для підтвердження наміру клієнта укласти Договір на запропонованих Товариством умовах.
Інші терміни, що вживаються у цих Правилах, застосовуються у значенні, визначеному Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

2.1.Загальні умови укладання договорів із споживачами фінансових послуг.

2.1.1. Договір із споживачем фінансових послуг укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

2.1.2. Договір із споживачем фінансових послуг вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору та підписали цей договір.

2.1.3. Для укладення Договору споживач фінансових послуг – фізична особа-резидент України зобов'язаний надати Товариству наступні документи або їх належним чином засвідчені копії, які ідентифікують його особу та підтверджують її дієздатність та правоздатність:
-паспорт або документ, що його замінює;
-документ про присвоєння індивідуального податкового номеру за ДРФО (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
-інші документи за вимогою Товариства в разі необхідності.
Перед або під час укладення Договору, а також у процесі виконання Договору, Товариство має право отримувати від клієнта та уточнювати отриману інформацію, яка має істотне значення для встановлення рівня кредитоспроможності, проведення оцінки фінансового стану, визначення ступеню ризику, належності клієнта до національних чи публічних діячів, їх близьких або пов'язаних осіб, з'ясування місця його проживання чи перебування в Україні.
Надання документів для укладення Договору може відбуватись шляхом завантаження до анкети на сайті Товариства скан-копій відповідних документів у належній якості, яка дає можливість перевірити дійсність таких документів.

2.1.4. Місцем укладення Договору із споживачем фінансових послуг є місцезнаходження Товариства - 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, 8 корпус 6.

2.1.5. Від Товариства Договір із споживачем фінансових послуг підписує її керівник або уповноважена особа, що діє на підставі відповідної довіреності, підписи яких скріплюються печаткою Товариства.
При укладенні Договору в електронній формі зі сторони Товариства підписом та відтиском печатки є відображення аналогу чи факсимільне відтворення підпису керівника або відповідної уповноваженої особи та електронного відтиску печатки.
Такі електронні документи мають статус оригіналу та мають юридичну силу.
Товариство також має право проставляти на документах печатку за допомогою технічних друкуючих засобів, що дозволяють перетворити та роздрукувати електронний зразок відтиску механічної печатки у зображення його на папері.
Підписанням електронного Договору у розумінні статті 12 Закону України «Про електронну комерцію» є використання Клієнтом електронного підпису одноразовим ідентифікатором, що є поєднанням даних логіна і пароля особистої сторінки Клієнта, та введенням на Особистій сторінці Клієнта унікального коду-підтвердження про схвалення Заявки з отриманого смс-повідомлення на номер телефону, вказаний Клієнтом при реєстрації та заповненні Заявки.

2.1.6. Основними принципами надання фінансового кредиту є: зворотність, строковість та платність.
Принцип зворотності означає, що клієнт зобов'язаний повернути Товариству отриманий фінансовий кредит у грошовій формі повністю.
Принцип строковості означає, що клієнт зобов'язаний повернути Товариству отриманий фінансовий кредит у визначений Договором термін (або протягом визначеного строку).
Принцип платності означає, що клієнт зобов'язаний у грошовій формі сплатити Товариству процент за користування кредитом у розмірі, що визначений Договором, та сплатити неустойку (у разі порушення клієнтом зобов'язань щодо своєчасного повернення фінансового кредиту) у формі та розмірі, що визначені Договором.

2.1.7. Товариство надає фінансові кредити за рішенням Уповноваженого органу Товариства.
Позитивне рішення про видачу фінансового кредиту приймається за результатом вивчення Заявки Клієнта, його ідентифікації (верифікації) та полягає у погодженні Товариством в електронному форматі Заявки Клієнта на укладення договору і не потребує окремого письмового оформлення у кожному конкретному випадку.
Вирішення організаційних питань про видачу фінансових кредитів може бути делеговано також іншим посадовим особам Товариства за рішенням Уповноваженого органу Товариства.
В окремих випадках, рішенням директора Товариства можуть встановлюватись граничні розміри фінансового кредиту.

2.2. Вимоги до умов та форми Договору про надання фінансового кредиту.

2.2.1. Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Публічна пропозиція (Оферта)) повинен відповідати вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та містити:
- назву документа;
- назву, адресу та реквізити суб'єкта господарювання;
- прізвище, ім'я і по-батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу;
- найменування, місцезнаходження юридичної особи;
- найменування фінансової операції;
- розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;
- строк дії договору;
- порядок зміни і припинення дії договору;
- права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
- підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана клієнту;
- посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг;
- інші умови за згодою сторін;
- підписи сторін.
У випадках укладання Договору на довготривалий строк, окрім умов договору, зазначених першим абзацом підпункту 2.2.1 цих Правил, Договір повинен містити наступні умови:
- тип кредиту;
- мета отримання кредиту;
- загальний розмір наданого кредиту;
- порядок та умови надання кредиту;
- строк, на який надається кредит;
- необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявності);
- процентну ставку за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;
- реальну річну процентну ставку та загальну вартість кредиту для споживача на дату укладення договору. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені;
- порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися);
- інформацію про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором;
- порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;
- порядок дострокового повернення кредиту;
- відповідальність сторін за порушення умов договору.

2.2.2. Договір про надання Товариством фінансового кредиту укладається за умови погодження споживача з цими Правилами та умовами надання фінансового кредиту, визначеними у Публічній пропозиції (оферті) на укладання Договору.

2.2.3. Договори про надання Товариством фінансових кредитів укладаються у письмовій формі, в тому числі в електронному вигляді, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

2.3. Порядок укладання Договорів шляхом оформлення клієнтом заявки на Сайті

2.3.1. Оформлення клієнтом Заявки на Сайті Товариства передбачає здійснення реєстрації. Реєстрація клієнта на Сайті відбувається шляхом створення Особистої сторінки клієнта.
Для реєстрації на Сайті клієнт заповнює анкету, яка одночасно може бути і первісною заявою на отримання фінансового кредиту, вказуючи повні, точні та достовірні особисті дані.

2.3.2. Реєструючись на Сайті, клієнт:
- надає свою повну та беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання та передачу Товариством своїх персональних даних з метою оцінки фінансового стану та спроможності виконати зобов'язання;
- надає свою згоду на те, що Товариство може звертатись за інформацією про фінансовий стан клієнта, яка необхідна Товариству для прийняття рішення про реєстрацію на Сайті та/або надання фінансового кредиту, до третіх осіб, які пов‘язані з клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками;
- надає свою згоду на доступ до кредитної історії та передачу інформації до бази даних Бюро кредитних історій про укладений з Товариством Договір;
- надає свою згоду на використання у всіх відносинах між ним та Товариством (заснованих як на першому Договорі, так і на всіх наступних договорах і угодах, які можуть бути укладені між клієнтом та Товариством в майбутньому) Логіна та Пароля в якості аналога власноручного підпису.

2.3.3. Товариство має право зателефонувати клієнту та/або третім особам, які пов‘язані з клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, як для підтвердження повноти, точності, достовірності вказаної інформації, так і для отримання інших відомостей про клієнта, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про реєстрацію клієнта на Сайті чи надання фінансового кредиту.

2.3.4. Приймаючи анкету до розгляду, Товариство має право відмовити клієнту в реєстрації на Сайті без пояснення причин такої відмови.

2.3.5. Про прийняте рішення щодо реєстрації на Сайті, Товариство інформує клієнта шляхом надсилання (один із способів):
А) смс-повідомлення на телефонний номер клієнта;
Б) листа на зазначену в анкеті адресу електронної пошти.

2.3.6. У випадку реєстрації на Сайті клієнту присвоюється персональний Логін та Пароль, які використовуються як засіб ідентифікації клієнта при вході на Особисту сторінку, і як електронний підпис одноразовим ідентифікатором клієнта для електронних документів (аналог власноручного підпису), що можуть бути створені (укладені, змінені) клієнтом.

2.3.7. Підтверджуючи реєстрацію клієнта на Сайті або приймаючи заявку про надання фінансового кредиту до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати фінансовий кредит.

2.3.8. З метою виконання вимог законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо ідентифікації і верифікації, вивчення чи уточнення інформації про клієнта та прийняття рішення про надання фінансового кредиту Товариство має право вимагати від клієнта надання відповідних документів (у тому числі у вигляді скан-копій належної якості).
У разі потреби для прийняття рішення про надання фінансового кредиту Товариство має право додатково вимагати від клієнта пред'явлення оригіналів (для огляду) та/або належним чином завірених копій документів, які Товариство визнає належними та необхідними для прийняття рішення про надання фінансового кредиту.

2.3.9. Рішення про надання фінансового кредиту приймається Товариством на підставі обробки персональних даних клієнта, наданих документів та інформації із дозволених законодавством джерел, а також вивчення його кредитоспроможності.
Сума фінансового кредиту визначається, виходячи з інформації, зазначеній клієнтом в Заявці, в межах встановленого Ліміту суми фінансового кредиту.

2.3.10. Зареєструвавшись на Сайті, клієнт у подальшому може подавати заявки на одержання фінансового кредиту шляхом заповнення відповідних форм заявок, розміщених на Особистій сторінці.

2.3.11. Товариство протягом 10 календарних днів з дати отримання заявки приймає рішення про надання чи відмову в наданні фінансового кредиту.
Товариство має право відмовити клієнту в наданні фінансового кредиту, не пояснюючи причини такої відмови. У разі відмови Товариства від укладення договору на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бази даних Бюро кредитних історій, клієнту безоплатно надається відповідна інформація із зазначенням таких джерел, за його бажанням – у письмовій формі.

2.3.12. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо надання фінансового кредиту шляхом надсилання (один або кілька із способів):
- смс-повідомлення та/або голосове повідомлення на телефонний номер клієнта;
- листа на зазначену в анкеті адресу електронної пошти;
- листа на Особисту сторінку.
За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі телекомунікаційних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

2.3.13. У випадку прийняття рішення про надання фінансового кредиту, Товариство укладає із клієнтом Договір, який розміщується на Особистій сторінці клієнта.
Клієнт підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами Договору шляхом кліку на відповідній інтерактивній кнопці на Особистій сторінці, доступ до якої здійснюється за допомогою унікальної пари Логін та Пароль.

2.3.14. Товариство не пізніше другого робочого дня з дати погодження клієнтом істотних умов Договору надає фінансовий кредит шляхом безготівкового переказу грошових коштів на вказаний Клієнтом рахунок банківської платіжної картки.

2.3.15. Дата переказу суми фінансового кредиту на рахунок банківської платіжної картки клієнта є датою укладання Договору між Товариством і клієнтом.

2.3.16. У випадку не підтвердження клієнтом згоди з істотними умовами Договору чи ненадання згоди на використання Логіну та Пароля як аналога власноручного підпису – електронного підпису одноразовим ідентифікатором, Товариство має право скасувати рішення про надання фінансового кредиту протягом 3-х робочих днів з дати прийняття заявки від клієнта.
При цьому клієнт не позбавляється права знову подати заяву на отримання фінансового кредиту в загальному порядку.

2.3.17. Форми заявок, договорів та інших документів в електронній формі визначаються Товариством та інтегруються в інформаційну систему Товариства.

2.4. Порядок нарахування та виплати процентів

2.4.1. За користування фінансовим кредитом клієнт сплачує Товариству проценти від суми наданого кредиту, розмір яких визначається Договором.
Розмір процентних ставок за користування фінансовим кредитом самостійно встановлюється Товариством в залежності від ризиковості операції, наданого забезпечення, кон'юнктури на фінансовому ринку, строку користування та інших факторів.

2.4.2. Строк користування фінансовим кредитом, а також процент за користування ним, обчислюється і розраховуються з моменту списання відповідної суми грошових коштів з поточного рахунку Товариства на користь Позичальника.
Обчислення строку користування фінансовим кредитом та нарахування процентів за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів визначених Договором.
При цьому проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються з дня отримання фінансового кредиту (переказу грошових коштів на рахунок банківської платіжної картки клієнта) до дня повернення фінансового кредиту, але не більше строку (кількості днів) на який надається фінансовий кредит.

2.4.3. За порушення строку повернення фінансового кредиту та процентів за користування ним Позичальник повинен сплатити Товариству пеню, що обчислюється у відсотках від неповерненої суми отриманого фінансового кредиту за кожен день прострочення виконання зобов'язання. Розмір пені визначається у Договорі (Публічній пропозиції (оферті)) та є незмінним протягом дії Договору, якщо сторони не дійшли іншої згоди з цього питання.

2.4.4. Неповернена сума фінансового кредиту, розмір несплачених процентів за користування ним та неустойка (штраф та/або пеня - у разі порушення зобов’язань) складають заборгованість за Договором.
Клієнт зобов'язаний погасити заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на Сайті. При цьому усі витрати, пов'язані із погашенням заборгованості (комісія, вартість послуг фінансового посередника тощо), здійснюються клієнтом самостійно і не включаються до загального розміру заборгованості.

2.4.5. У випадку прострочення сплати заборгованості за Договором, повернення фінансового кредиту Товариству та сплата процентів здійснюється у такій черговості:
1) сума неустойки та суми нараховані за обслуговування кредиту (у разі використання послуг фінансових посередників);
2) проценти за користування кредитом;
3) сума кредиту.
У випадках укладання Договору на довготривалий строк повернення фінансового кредиту Товариству та сплата процентів здійснюється у такій черговості:
1) прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
2) сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) неустойка та інші платежі відповідно до умов договору (якщо такі будуть нараховані).

2.4.6. Датою повернення фінансового кредиту, так само як і датою сплати всієї заборгованості, вважається дата повернення нарахованої суми грошових коштів на поточний рахунок Товариства, якщо Товариство і Клієнт не дійшли спільної згоди щодо іншого шляху та розміру повернення.

2.4.7. Клієнт має право достроково частково або повністю повернути фінансовий кредит і сплатити проценти за користування ним. Повернення фінансового кредиту можна здійснювати шляхом внесення готівки через електронні платіжні системи на сайті Товариства, каси відділень банківських установ, термінали самообслуговування, платіжних сервісів, шляхом здійснення онлайн платежів та/або іншим зручним клієнту способом.

2.4.8. Надходження на поточний рахунок Товариства грошових коштів від клієнта в достатньому обсязі для сплати всієї суми фінансового кредиту та нарахованих процентів за користування ним (усієї суми заборгованості) є належним виконанням зобов'язання клієнта за Договором. У такому випадку Договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства.

2.4.9. Якщо при достроковому поверненні фінансового кредиту внесених клієнтом грошових коштів не достатньо для погашення заборгованості в повному обсязі (часткове погашення), Договір продовжує свою дію на раніше погоджених умовах з автоматичним коригуванням в частині визначення залишку суми фінансового кредиту і процентів за користування ним.

2.4.10. При безготівковому переказі грошових коштів всі ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе клієнт.

2.4.11. Товариство залишає за собою право ініціювати та здійснити безспірне/договірне списання грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки Позичальника необмежену кількість разів, для повного погашення заборгованості по фінансовому кредиту.

3. ПОРЯДОК ОБЛІКУ І ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. Зберігання інформації про споживачів послуг Товариства, укладені Договори та інших документів, які пов'язанні з наданням коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, забезпечується шляхом адміністрування відповідних відомостей в обліковій та реєструючій системі Товариства.
Облікова та реєструюча система Товариства функціонує в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік клієнтів Товариства та здійснює реєстрацію проведених операцій.

3.2. Товариство забезпечує технічне функціонування облікової та реєструючої системи, створеної на основі комп'ютерних систем, які забезпечують виконання технологічних операцій з ведення обліку.

3.3. Реєстрація договорів про надання фінансових послуг здійснюється шляхом ведення Товариством електронного журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг (далі – журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі – картка обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

3.4. Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку та має містити таку інформацію:
а) номер запису за порядком;
б) дату і номер укладеного Договору в хронологічному порядку;
в) прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи – споживача фінансових послуг;
г) реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, - серію та номер паспорта);
ґ) розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами Договору та дату зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок Товариства;
д) дату закінчення строку дії договору (дату анулювання або припинення дії договору).
У разі необхідності Товариство має право доповнити журнал обліку укладених та виконаних договорів додатковою інформацією.

3.5. Картки обліку виконання Договорів містять:
а) номер картки;
б) дату укладення та строк (термін) дії Договору;
в) найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - споживача фінансових послуг;
г) реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, - серію та номер паспорта);
ґ) вид фінансового активу, який є предметом Договору;
д) відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:
- дату отримання (видачі) грошових коштів;
- суму грошових коштів згідно з Договором;
- розмір проценту за користування фінансовим кредитом та розмір відсотку пені.

3.6. Журнал обліку укладених і виконаних Договорів та картки обліку виконання договорів ведуться Товариством в електронній формі з обов'язковим забезпеченням можливості роздрукування у будь-який час на вимогу Нацкомфінпослуг. Товариство зобов'язане забезпечити зберігання електронної форми журналу та карток обліку виконання договорів таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

3.7. Договори про надання фінансових послуг зберігаються протягом п'яти років після припинення зобов'язань за Договором. Додатки до Договору (у разі наявності) зберігаються разом з відповідними Договорами за місцем їх формування в справах тимчасового зберігання до моменту передачі в архів Товариства. З метою забезпечення збереженості договорів справи повинні перебувати в робочих кімнатах або спеціально відведених для цієї мети приміщеннях, у шафах і столах, що зачиняються.

3.8. Укладені в електронній формі договори та інші документи, пов'язані з наданням фінансової послуги, зберігаються в справах в інформаційній системі Товариства шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує їх збереженість та можливість роздрукування за необхідністю у будь-який час.
Товариство зберігає укладені в електронній формі договори та інші документи, пов'язані з наданням фінансової послуги, таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

3.9. Видача договорів (їх копій) незалежно від форми укладання у тимчасове користування стороннім особам та установам здійснюється з дозволу керівництва Товариства та у порядку, визначеному чинним законодавством і умовами відповідного договору. На видану справу заводиться картка-замінник справи та/або робиться запис у відповідному журналі, у якій зазначається номер договору, дата його укладання, а також кому справа видана, дата її повернення. Передбачаються графи для підписів про одержання і прийняття справи.

3.10. Вилучення документа із справи постійного зберігання забороняється. У виняткових випадках вилучення договору допускається з дозволу керівника Товариства з обов'язковим залишенням у справі належним чином засвідченої копії вилученого документа.

3.11. Розгляд питання про визначення справ для знищення після закінчення строку їх зберігання здійснюється керівником Товариства.
У випадку прийняття рішення про знищення справ, складається акт знищення справ, який підписується особою (комісією), яка провела знищення справ та/або керівником Товариства.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТІВ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТОВАРИСТВОМ

4.1. При організації роботи Товариство вживає заходи щодо забезпечення захисту інформації при наданні фінансових послуг (надалі інформаційна безпека).
Вимоги до інформаційної безпеки Товариства:
- захист інформації від несанкціонованого доступу сторонніх осіб з використанням засобів обов’язкової персональної ідентифікації та парольного доступу до інформаційної, облікової та реєструючої системи Товариства;
- запобігання несанкціонованим змінам програмно-технічного забезпечення, знищення або пошкодження інформаційної, реєструючої та облікової системи;
- захист апаратно-програмних модулів безпеки, що містять інформацію щодо системних ключів та компонентів інформаційної, реєструючої та облікової системи;
- чіткий розподіл прав доступу до інформації між персоналом;
- засоби діагностики, що дають змогу виявити порушення цілісності баз даних;
- автоматичне протоколювання усіх входів в інформаційну, облікову та реєструючу систему і виконання всіх операцій у ній, неможливість модифікації створених протоколів, тощо.

4.2. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов’язані з інформацією про технологію управління, внутрішню організацію роботи Товариства та його колективу, управління фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення яких (передача, витік тощо) може завдати шкоди інтересам Товариства або вплинути на його ділову репутацію.

4.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватись виключно за погодженням з керівником Товариства.

4.4. Порядок визначення складу та переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх склад та обсяг, а також порядок захисту визначається керівником Товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

4.5. До інформації та документів, що не становлять комерційну таємницю, клієнти (контрагенти) Товариства мають до них вільний доступ належать:
- установчі документи, що дозволяють займатися господарською діяльністю;
- ці Правила;
- дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів;
- відомості про чисельність і склад працюючих за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
- документи про сплату податків і обов'язкових платежів;
- документи про платоспроможність;
- відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан, що підлягають обов'язковому оприлюдненню;
- перелік керівників Товариства;
- перелік послуг, які надаються Товариством;
- ціна / тарифи фінансових послуг;
- перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують 5 відсотків;
- відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають розголошенню;
- іншу інформацію з питань надання фінансових послуг (надання кредиту/позики) та інформацію, право на отримання якої закріплено законодавством України.
Обов’язковому оприлюдненню на Сайті Товариства підлягають:
- відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан;
- перелік керівників Товариства;
- перелік послуг, які надаються Товариством;
- ціну / тарифи фінансових послуг;
- перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують 5 відсотків;
- відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають розголошенню;
- інша інформація з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено законодавством України.

4.6. На вимогу уповноважених органів Товариство повинно розкривати:
- фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до вимог чинного законодавства;
- звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог чинного законодавства та прийнятих нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг;
- обов’язки працівників Товариства.

4.7. Поняття конфіденційної інформації, склад і обсяг відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, порядок її використання та захисту визначаються в Положенні про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яке затверджується Загальними зборами учасників Товариства.

4.8. На вимогу Клієнта уповноважена особа Товариства зобов`язана надати інформацію згідно з вимогами статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про інформацію» та інших законодавчих актів щодо надання інформації Клієнту та/або розкриття інформації державним органам.

4.9. Договір, Додаткові угоди та інші Додатки до Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Позичальнику в Особистому кабінеті.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

5.1. Товариство запроваджує систему внутрішнього контролю, адекватну характеру та масштабу його діяльності, метою якої є перевірка того, що операції здійснюються лише у суворій відповідності до чинного законодавства, Статуту Товариства, цих Правил та наявних внутрішніх регламентуючих документів.
Внутрішньому контролю, зокрема, підлягають:
- надані Товариством фінансові послуги;
- операції, вчинені на виконання укладених договорів;
- ефективність надання фінансових послуг (в розрізі строків, суми) та оцінка ризиків, пов'язаних з їх наданням;
- рівень комп'ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Товариства;
- внутрішня та зовнішня звітність Товариства, адекватність відображення результатів діяльності Товариства;
- організація та ведення бухгалтерського та управлінського обліку, а також їх відповідність меті та завданням діяльності Товариства у відповідності з вимогами чинного законодавства;
- ефективність управління трудовими та матеріальними ресурсами Товариства.

5.2. Основним завданням внутрішнього контролю Товариства є:
- дотримання правил, планів, процедур, законів України;
- збереження активів Товариства;
- забезпечення достовірності та цілісності інформації;
- економічне та раціональне використання ресурсів Товариства;
- досягнення відповідних цілей під час проведення операцій або виконання завдань та функцій Товариства.

5.3. Внутрішній контроль Товариства здійснюється уповноваженими працівниками та відповідальними особами Товариства і включає виконання наступних заходів:
-реєстрація вхідної інформації від контрагентів;
-первинний аналіз економічної доцільності;
-суворе дотримання внутрішніх правил та процедур, передбачених для укладення договорів;
-перевірка дотримання внутрішніх правил та процедур, передбачених для укладення та виконання договорів, в тому числі щодо оцінки фінансового стану клієнта;
-перевірка повноти реєстрації вхідної інформації;
-аналіз фінансово-правових наслідків укладення договорів;
-оцінка ризиків та причин їх виникнення;
-супроводження та контроль за виконанням договорів;
-перевірка внутрішньої та зовнішньої бухгалтерської і фінансової звітності Товариства;
-оцінка здатності відповідних відділів Товариства належним чином зберігати активи;
-оцінка доцільності, рентабельності придбання матеріальних ресурсів, коштів, раціональність та ефективність їх використання;
-оцінка здатності працівників Товариства досягати відповідних операційних або програмних цілей і виконання необхідних завдань;
-виявлення та аналіз прогалин і недоліків у процедурі та кваліфікаційному рівні працівників фінансової установи за наслідками здійснених контрольних заходів;
-організація семінарів та навчання працівників Товариства з метою підвищення їх фахового рівня.
Ступінь відповідальності посадових осіб та працівників Товариства встановлюється відповідно до укладених з ними трудових договорів, посадових інструкцій, затверджених керівництвом Товариства, та згідно вимог чинного законодавства України.

5.4. Контроль, що здійснюється керівництвом Товариства, базується як на аналітичній інформації, поданій посадовими особами Товариства та залученими фахівцями, так і на основі власних контрольних заходів, а саме:
- ознайомлення під особистий підпис працівників та посадових осіб Товариства зі Статутом, внутрішніми положеннями (правилами) Товариства та іншими внутрішніми регламентуючими документами для забезпечення належного виконання покладених на таких осіб трудових (посадових) обов'язків;
- перевірка дослідження компетентності працівників, відповідність посадам, які вони обіймають;
- аналіз обсягу активів, ліквідності та обсягу наданих фінансових послуг, ефективності заходів Товариства з формування та використання резервів;
- перевірка стану та якості виконання фінансово-економічних планів;
- конкурентоспроможність Товариства;
- складність та обсяг наданих фінансових послуг, їх фінансова ефективність;
- аналіз раціональності витрат на утримання Товариства;
- ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Товариства;
- адекватність та ефективність існуючих заходів внутрішнього контролю;
- доцільність та можливість здійснення організаційних та процедурних змін у Товаристві.
Ступінь відповідальності керівництва Товариства визначається трудовим контрактом, посадовою інструкцією та вимогами чинного законодавства України.

5.5. Порядок взаємодії посадових осіб та структурних підрозділів Товариства щодо здійснення ефективного внутрішнього контролю визначається внутрішніми трудовими правилами, посадовими інструкціями та трудовими договорами і договорами цивільно-правового характеру.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ДО ОБОВ'ЯЗКІВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ

6.1. Посадові особи, до обов'язків яких належить безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів (далі – посадові особи) зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері надання фінансових послуг:
- керуватись у своїй роботі чинним законодавством України;
- виконувати свої обов'язки на підставі посадових інструкцій, цих Правил та внутрішніх регламентуючих документів Товариства;
- надавати органам контролю Товариства документи, необхідні для контролю відповідності здійснення ними своїх посадових обов'язків;
- надавати інформацію про виконання ними посадових обов'язків органам контролю Товариства;
- не завдавати шкоди інтересам Товариства, не порушувати прав та інтересів клієнтів Товариства;
- нести встановлену законом матеріальну відповідальність.

6.2. Посадові особи несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

6.3. У випадках, визначених чинним законодавством України, посадові особи можуть бути притягнені до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

6.4. Посадові особи без відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішень на користь членів своєї сім'ї, близьких родичів, підприємства або установи, в якому вони, їх близькі родичі мають діловий інтерес.

6.5. У разі виявлення порушень з боку посадових осіб, за вимогою керівника Товариства така особа негайно зобов'язана виправити виявлені порушення та, за можливості, усунути причини і умови, що сприяли їх виникненню.

6.6. При виявленні повторного порушення посадової особи керівник Товариства має право ініціювати питання про звільнення такої посадової особи з займаної посади.

6.7. Якщо при розгляді справи виявляється, що порушення здійснено посадовою особою з корисливих мотивів, керівник Товариства має право звернутись з такою інформацією до правоохоронних органів з метою надання таким діям кваліфікованої оцінки. В інших випадках, застосовуються заходи адміністративного впливу.

7. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ТОВАРИСТВА

7.1. Завданням керівництва Товариства є розробка напрямків та найбільш ефективних способів надання фінансових послуг, розроблення та координація стратегічних напрямків розвитку Товариства, формування маркетингової та репутаційної політики, організація діловодства та сприяння ефективній взаємодії між структурними підрозділами під час виконання покладених на них завдань.

7.2. Завданням бухгалтерського підрозділу є правильне відображення операцій з надання фінансових послуг на підставі укладених договорів з урахуванням вимог чинного законодавства України.

7.3. Завданням працівників юридичної служби є аналіз правових аспектів операцій з надання фінансових послуг, проведення правової роботи серед колективу Товариства, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при укладенні договорів, надання правової допомоги працівникам Товариства під час виконання ними своїх посадових обов'язків, захист прав та інтересів Товариства усіма можливими правовими засобами.

7.4. Завданням відділу по роботі з клієнтами є супроводження укладених договорів про надання фінансових послуг.

7.5. Завданням працівника, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу є здійснення передбачених законодавством процедур з виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

8.1. Ці Правила затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства і розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

8.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Правил, в тому числі шляхом викладення Правил у новій редакції, які розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.


Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №964 від 05.12.2017, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»

Отримати гроші
girl
Леонід з Ужгорода оплатив кредит на 3 600 грн в OnCredit
girl
Поліна з Ужгорода оплатила кредит на 6 200 грн в OnCredit
girl
Леонід з Херсона подав заявку на 13 700 грн в OnCredit
girl
Наталя з Чернігова отримала кредит на 6 800 грн в OnCredit
girl
Євгенія з Чернівців оплатила кредит на 9 800 грн в OnCredit
girl
Ольга з Сум подала заявку на 8 300 грн в OnCredit
girl
Антон з Івано-Франківська подав заявку на 13 600 грн в OnCredit
girl
Інеса з Черкас отримала кредит на 12 000 грн в OnCredit
girl
Семен з Чернівців оплатив кредит на 11 000 грн в OnCredit
girl
Павло з Львова отримав кредит на 10 000 грн в OnCredit
girl
Денис з Кіровограда подав заявку на 3 100 грн в OnCredit
girl
Анастасія з Одеси подала заявку на 10 800 грн в OnCredit
girl
Антон з Миколаєва оплатив кредит на 7 900 грн в OnCredit
girl
Олег з Полтави отримав кредит на 2 300 грн в OnCredit
girl
Олена з Вінниці подала заявку на 4 800 грн в OnCredit
girl
Михайло з Черкас подав заявку на 3 600 грн в OnCredit
girl
Софія з Ужгорода отримала кредит на 3 300 грн в OnCredit
girl
Віталій з Луцька подав заявку на 14 500 грн в OnCredit
girl
Олег з Івано-Франківська отримав кредит на 5 900 грн в OnCredit
girl
Людмила з Івано-Франківська оплатила кредит на 7 900 грн в OnCredit